Monetę, potocznie nazywaną żniwiarką, zaprojektował Tadeusz Breyer (1874–1952), rzeźbiarz, medalier i projektant monet, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz członek grupy artystycznej Rytm. Na awersie monety znajduje się polskie godło − orzeł w koronie; wokół niego, w otoku, napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. Na dole widnieje rok emisji – 1924, a po jego stronach znaki mennicy paryskiej − róg obfitości i pochodnia. Na rewersie monety umieszczono stylizowane popiersie dziewczyny w chustce na głowie oraz cztery kłosy zboża. Można to uznać za personifikację rolnictwa − ważnej gałęzi gospodarki narodowej. Projekt monety odzwierciadla charakterystyczną dla twórczości Breyera zwartość formy.