Fałszywa kenkarta Lili Flachs – na nazwisko Sophie Lewiar z pieczątkami Generalgouvernement. Litera „U” oznacza narodowość ukraińską.

Środkową część awersu szczelnie wypełnia czteropunktowa instrukcja posługiwania się dokumentem. Tekst wydrukowano petitem, wersja niemiecka została wytłuszczona. W punkcie pierwszym zapisano, iż posiadacz kenkarty jest zobowiązany okazać ją na wezwanie przedstawicieli władz państwowych i gminnych organów kontrolnych. Punkt drugi informuje, iż dokument jest nieważny bez zdjęcia lub odcisków palców, a także w sytuacji gdy elementy te są zatarte. Trzeci punkt zawiera wskazówki dotyczące uaktualniania danych zawartych w kenkarcie. W ostatnim zaś podkreślono, iż w przypadku zgubienia dokumentu należy natychmiast zgłosić ten fakt wydającej go instytucji. Całość instrukcji opatrzono trójjęzycznym nagłówkiem Uwaga! – poniżej zaś zamieszczono informację o miejscu wydrukowania kenkarty – Staatsdruckerei Warschau oraz numer 7163-42.